اعضای گروه الکترو میکرو

مهندس سید محمود سادات

مهندس تکنولوژی برق - قدرت و طراح تجهیزات الکترونیکی صنعتی


مشاور بخش قطعات یدکی پمپ ها - لامپ های کم مصرف و ماشین های جوجه کشی
وب سایت : www.mec-tm.ir

مهندس سید محمود سادات

مهندس تکنولوژی برق - قدرت و طراح تجهیزات الکترونیکی صنعتی


مشاور بخش قطعات یدکی و کارشناس تکنولوژی برق گرایش قدرت
وب سایت : www.mec-tm.ir


مشاور بخش قطعات یدکی پمپ ها - لامپ های کم مصرف و ماشین های جوجه کشی
وب سایت : www.mec-tm.ir


کارشناس تکنولوژی برق گرایش کنترل و مشاور پروژه های صنعتی
وب سایت : www.mec-tm.ir


طراحی سایت